01.12.2015 │Advies over het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van overkoepelende regels voor het centraal tolkenbureau

Op 13 november 2015 heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring gehecht aan het besluit dat de overkoepelende regels vaststelt voor het centraal tolkenbureau voor de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

De Vlaamse overheid erkent en subsidieert een centraal tolkenbureau (op dit moment het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw, kortweg CAB) om te bemiddelen tussen de gebruikers en de tolken.

Wanneer een dove persoon een professionele tolk wil inzetten wendt hij/zij zich tot het centraal tolkenbureau. Het centraal tolkenbureau zoekt en engageert de tolk(en) en regelt na de tolkprestatie ook de betaling. Als enig bureau in Vlaanderen dat aan tolkenbemiddeling doet, werkt het centraal tolkenbureau voor de beleidsdomeinen Onderwijs; Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; en Werk. Het centraal tolkenbureau beheert het tolkenbudget verstrekt door deze drie beleidsdomeinen.

Op vraag van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bracht de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal op 1 december 2015 advies uit over het besluit.

In haar advies vraagt de commissie verduidelijking met betrekking tot een aantal gebruikte termen (onder andere ‘teletolken’, ‘afstandstolken’). Daarnaast pleit de adviescommissie voor een garantie van het budget voor tolkuren, een verhoging van het aantal tolkuren leefsituatie en een transparante communicatie en systematische opvolging van het budget tolkuren door het centraal tolkenbureau. De adviescommissie merkt tot slot op dat ook het beleidsdomein Werk van belang is voor dove gebarentaligen. Het is in die zin een gemiste kans dat het besluit niet van toepassing is op dit beleidsdomein.