08.05.2017 │Advies over de structurele verankering van gezinsondersteuning voor ouders van dove kinderen

Het hoeft geen betoog dat er een grote behoefte is aan het aanbod gezinsondersteuning voor ouders van dove kinderen met betrokkenheid van dove onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen. Een dergelijk aanbod staat immers omschreven als een recht in het door België geratificeerde VN-Verdrag inzake de rechten van Personen met een Handicap (art. 24 §3b: de overheid moet het leren van gebarentaal faciliteren en de taalkundige identiteit van de Dovengemeenschap bevorderen), het VN-Verdrag inzake de rechten van het Kind (art. 30: elk kind dat tot een taalminderheidsgroep behoort heeft het recht om samen met andere leden van zijn/haar groep zijn/haar cultuur te beleven en zich van zijn/haar eigen taal te bedienen en art. 6: De Staten die partij zijn, waarborgen in de ruimst mogelijke mate de mogelijkheden tot overleven en de ontwikkeling van het kind) en wordt vooropgesteld door het Comité van de Rechten van het Kind (General Comment, n°9§41: ouders van dove kinderen moeten onder meer vorming krijgen met betrekking tot het gebruik van gebarentaal, zodat alle gezinsleden met het dove gezinslid kunnen communiceren).

In functie van een gepast aanbod gezinsondersteuning voor ouders van dove kinderen adviseert de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal, zoals reeds vooropgesteld in haar Memorandum, daarom om:

  • de reeds opgestarte dialoog, intern en met de nodige partners (VAPH, Kind en Gezin, kabinet van Cultuur, Jeugd, Sport en Media …) verder te zetten, en de nodige maatregelen te treffen tot er structurele financiering is die voor ouders van dove kinderen tijdig, gratis en op redelijke afstand van hun huis, het hierboven vernoemde cursusaanbod VGT en begeleiding aan huis van een dove gebarentaalcoach garandeert.
  • de dialoog aan te gaan met het kabinet van Werk, Economie, Innovatie en Sport, om 1. mogelijkheden tot tijdskrediet te bespreken, zodat ouders op een haalbare manier het intensieve traject kunnen aangaan om VGT al in de eerste levensjaren als volwaardige taal in een meertalige opvoedingskader aan te bieden aan hun kind, 2. budgetten te zoeken die toelaten de huidige aanzet tot een beroepscompetentieprofiel voor een dove gebarentaalcoach verder te verfijnen en op punt te stellen, zodat het beroep een volwaardige plaats kan krijgen op de arbeidsmarkt.
  • actief ruimte te creëren voor dialoog en samenwerking te stimuleren tussen de partners van het Welkomproject en thuisbegeleidingsdiensten, revalidatiecentra, diagnostische centra, ziekenhuizen, enz. Andere partners die hierbij uitgenodigd zouden moeten worden zijn de onderwijssector/GON-begeleiding, de Vlaamse Gebarentaalgemeenschap (bijv. Jong-Fevlado, kinderclubs voor dove kinderen, hun broers en zussen, en horende kinderen van dove ouders, ...) en reguliere opvangdiensten.