14.11.2018 | Advies over docenten Vlaamse Gebarentaal

Op 14 november 2018 bracht de commissie een advies uit over docenten Vlaamse Gebarentaal, naar aanleiding van een vraag van de onderwijsinspectie.

Op dit moment wordt de Vlaamse Gebarentaal (VGT) in diverse settings aan verschillende doelgroepen onderwezen, door docenten met diverse profielen. Dit advies heeft enkel betrekking op het onderwijs aan volwassenen die de Vlaamse Gebarentaal leren als vreemde taal en het behalen van bekwaamheidsbewijzen voor (semi-)professionele doeleinden.

De huidige situatie betekent dat er grote interindividuele verschillen zijn tussen docenten VGT en dat er geen transparantie is m.b.t. criteria op basis waarvan docenten geselecteerd worden. Er worden docenten ingeschakeld (zowel doof als horend) met onvoldoende taalkundige en pedagogische competenties, en vaak ook zonder regelmatig contact met de taalgemeenschap (dit geldt voornamelijk voor de horende docenten).

De voornaamste oorzaak van dit probleem ligt in het ontbreken van een specifieke opleiding voor docenten VGT en het ontbreken van een duidelijk kader i.v.m. het gewenste profiel van docenten VGT per setting. De meeste dove mensen leren VGT door peer contact, een kleine minderheid verwerft de taal in de thuiscontext. De adviescommissie is dan ook vragende partij voor het inrichten van een opleiding gericht op de verschillende settings en doelgroepen.

Kwalitatief volwaardige lessen Vlaamse Gebarentaal aanbieden in eender welke setting kan men enkel bereiken met lesgevers die over het juiste profiel beschikken. Een instrument, zoals een test, moet toelaten om kandidaat lesgevers objectief te beoordelen of ze aan de voorwaarden voldoen en in welke mate.

Op korte termijn moet via een bevraging door de commissie duidelijk worden welke voorwaarden de instellingen of organisaties hanteren bij het selecteren van profielen. Ook de knelpunten in de selectieprocedure moeten opgelijst worden samen met de eventuele, al dan niet tijdelijke, oplossingen. De commissie wil samen met de instellingen en andere actoren een omgeving creëren die voldoet aan de voorwaarden om kwaliteit te leveren. 

Het volledige advies kan u hiernaast downloaden.

Vertaling VGT in ontwikkeling