Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal voorgesteld

Volgend op de goedkeuring van het decreet werd in 2008 de adviescommissie VGT opgericht, die als opdracht kreeg adviezen uit te brengen en voorstellen te formuleren i.v.m. alle aangelegenheden die betrekking hebben op het gebruik van  Vlaamse Gebarentaal. De commissie formuleert deze adviezen en voorstellen op eigen initiatief of op vraag van het Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering.

In de adviescommissie zijn verenigingen van dove Vlaamse gebarentaligen, ouders, lesgevers en onderzoekers vertegenwoordigd, met expertise op vlak van opvoeding, onderwijs, taalkunde, tolken, Deaf Studies, Dovencultuur, gebarentaalmedia enz. Hun visie vertrekt vanuit de decretale erkenning van de Vlaamse Dovengemeenschap als linguïstisch-culturele minderheidsgroep in Vlaanderen. De adviescommissie ziet het als haar taak deze visie uit te dragen en te bewaken, en haar beleidsadviezen worden dus ook vanuit deze invalshoek ontwikkeld. Alle reeds uitgebrachte adviezen zijn terug te vinden op http://sociaalcultureel.be/volwassenen/gebarentaal_adviescommissie.aspx. Minstens de helft van haar leden zijn dove Vlaamse gebarentaligen.

Aangezien Vlaamse Gebarentaal wordt gebruikt in alle mogelijke omgevingen waar men taal gebruikt, is het werkingsgebied van de commissie erg uitgebreid. De Vlaams minister van Cultuur is aangeduid als bevoegd minister, maar er zijn uiteraard heel wat andere beleidsdomeinen waarbinnen  Vlaamse Gebarentaal aan bod komt. Onderwijs, Media, Gelijke Kansen, Werk, Welzijn … zijn allemaal van belang voor  Vlaamse gebarentaligen.