Goedgekeurd project Vlaamse Gebarentaal 2020

De adviescommissie adviseerde de minister om voor de projectoproep 2020 geen specifiek thema voorop te stellen. Deze projectoproep richtte zich tot organisaties die een project met sensibiliserend doel of bijdrage tot de maatschappelijke verankering van VGT willen realiseren.

Minister-president Jan Jambon besliste om een subsidie van 29.740 euro toe te kennen aan Visual Box vzw voor het project 'VVV-show'.

VVV-show

Visual Vernacular (VV) is een virtuele kunstvorm met handen en mimiek. In Vlaanderen is deze kunstvorm minder gekend. Met dit project wil Visual Box VV promoten, het Vlaams publiek sensibiliseren en VV als een volwaardige kunstvorm bekend maken. Er is sprake van optredens in dovenscholen en dovenclubs. Tien dove kandidaten dagen elkaar uit in tien afleveringen die via internet gepubliceerd zullen worden als een webserie. Telkens valt er een kandidaat af tot er 2 finalisten overblijven. Op het eind wordt er een cultuurfestival gepland dat breder kadert in 15 jaar erkenning VGT. Voor de realisatie wordt beroep gedaan op Jaron Garitte, een persoon die goed op de hoogte is van de huidige tendensen omtrent VV wereldwijd. De algemene doelstellingen hebben te maken met de inbedding van VV in de Vlaamse dovencultuur en het stimuleren van (amateur) kunsten bij de dovengemeenschap. Via de website wordt gepoogd een breed publiek te bereiken, zelfs een internationaal publiek door het gebruik van International Sign. Het gebruik van International Sign moet ook de bekendheid van International Sign in Vlaanderen verhogen. Bij de keuze voor de kandidaten zal ook aandacht gaan naar diversiteit (bijvoorbeeld een kandidaat met Usher-syndroom of een kandidaat met migratieachtergrond)