Projectoproep 2021

 • 27 november 2020

 

Inhoud

 

Ook in 2021 stelt de Vlaamse overheid subsidies ter beschikking voor projecten die de positie van Vlaamse Gebarentaal in de samenleving verstevigen.

 

In 2021 staat geen specifiek thema centraal. Organisaties die een project, met sensibiliserend doel of bijdrage tot de maatschappelijke verankering van VGT willen realiseren, kunnen hiervoor een subsidie aanvragen.

 

Opgelet: Projecten die louter een vertaling of vertolking naar Vlaamse Gebarentaal omvatten, komen niet in aanmerking.

 

Aanvraag

 

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, bezorgt u uw aanvraag via het formulier ‘Aanvraag van een subsidie voor een project dat bijdraagt tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal’. Het formulier en meer informatie kunt u vinden op deze website http://www.adviesvgt.be/subsidies.

Uit respect voor de dovengemeenschap wordt gevraagd om het inhoudelijke luik van het dossier ook in Vlaamse Gebarentaal te bezorgen.

 

Indienen
 

De projecten moeten ingediend worden door organisaties met rechtspersoonlijkheid vóór 1 februari 2021. De poststempel of afgiftebewijs geldt als datumbewijs.

 

Graag uw aanvraag indienen op onderstaand adres:

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Afdeling Subsidiëren en Erkennen

Team Sociaal-Cultureel Werk en Jeugdwerk

t.a.v. Tine VandeVondele

Arenbergstraat 9

1000 Brussel

 

Gelieve ook een digitale versie van de aanvraag te bezorgen via tine.vandevondele@vlaanderen.be

 

Procedure

 

De ingediende projecten worden aan de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal voorgelegd. Bij de beoordeling van de dossiers houdt de adviescommissie rekening met:

 

 • de sensibiliserende kracht van het project en bijdrage tot maatschappelijke verankering van VGT;

 • de beoogde doelgroep, doelstellingen en concrete realisaties van het project;

 • de betrokkenheid van dove mensen en organisaties in het project;

 • de haalbaarheid van het project;

 • de kwaliteit van de begroting en inspanningen die de aanvrager levert om eigen middelen (financieel, personeel en materieel) in het project in te brengen;

 • de aandacht voor duurzame effecten in de inhoudelijke aanvraag en de begroting;

 • de expertise op het vlak van projectwerking;

 • de fasering en de duur van het project (het project mag maximaal 12 maanden duren).


  De minister neemt een beslissing over de toekenning van de subsidies, na advies van de adviescommissie. In de loop van de maand april ontvangen de organisaties die een aanvraag ingediend hebben een gemotiveerd antwoord. De uitbetaling van eventueel toegekende subsidies gebeurt in twee schijven: een eerste schijf van 80% van de toegekende subsidie wordt onmiddellijk uitbetaald, het resterend saldo van 20% wordt uitbetaald nadat de administratie heeft vastgesteld dat de subsidie gebruikt werd waarvoor ze bedoeld is. Om dit vast te stellen verwachten we uiterlijk twee maand na afloop van het project een inhoudelijk en financieel verslag van het project.
   
  Voor meer informatie en bijkomende inlichtingen kan u terecht op het telefoonnummer 02 553 42 51 of via e-mail: tine.vandevondele@vlaanderen.be