Recht op vorming voor gezinsleden van dove kinderen

Bovenop het tekort aan (neutrale) informatie krijgen ouders veel te weinig kansen om VGT te leren en de stap naar de Dovengemeenschap te zetten. Er is een schrijnend tekort aan Vlaamse Gebarentaalcursussen specifiek gericht op jonge ouders van dove baby’s, laat staan dat ze frequent, laagdrempelig en betaalbaar worden ingericht. Alle financiële tussenkomsten waarvan ouders kunnen genieten, hebben betrekking op de medische benadering van doofheid (revalidatie van het gehoor, spraaktraining, cochleaire implantatie ...) en niet op de cultuur-linguïstische (cursussen VGT, kinderopvang in VGT).

Ouders van dove kinderen en dove kinderen zelf zouden van bij de geboorte en gedurende de opvoeding moeten worden gestimuleerd en (financieel) gesteund om Vlaamse Gebarentaal te leren en interculturele contacten met de Vlaamse Gebarentaalgemeenschap te leggen. Hierdoor verbreden de ouders en kinderen hun blikveld en komen ze  in contact met de cultureel overgedragen kennis van de Vlaamse Gebarentaalgemeenschap (“Deaf epistemologies”).

 

Bouw een structureel (en gratis) cursusaanbod VGT uit met ruimte voor interculturele uitwisseling en peer contact, zodat jonge gezinnen met dove kinderen de cultuur-linguïstische visie op doofheid kunnen leren kennen. Hou hierbij rekening met de diversiteit aan gezinnen (bijv. dove/horende ouders) en de reeds aanwezige talige-, culturele- en ervaringskennis. VGT-cursussen zouden gratis moeten worden aangeboden met mogelijkheden tot educatief verlof.