Voorwoord

Voor u ligt het eerste memorandum van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal. Deze commissie werd in 2008 in het leven geroepen na de erkenning van Vlaamse Gebarentaal (VGT) in 2006. Ze heeft als opdracht adviezen uit te brengen en voorstellen te formuleren over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het gebruik van VGT. Dit maakt haar dan ook dé instantie bij uitstek voor het schrijven van een memorandum over het brede beleid inzake VGT.

Met dit memorandum richten we ons in de eerste plaats tot de Vlaamse politieke partijen, die bezig zijn met het uitschrijven van hun verkiezingsprogramma 2014. We hopen dat we politici nu en in een latere fase kunnen inspireren en laten kennismaken met de vragen, verwachtingen en bezorgdheden van de Vlaamse Gebarentaalgemeenschap. De adviescommissie wil met dit memorandum de uitdagingen voor het beleid op vlak van Vlaamse Gebarentaal scherp stellen, en hoopt dat heel wat punten uit het memorandum in de komende beleidsperiode zullen worden gerealiseerd. We zullen dit document dan ook gebruiken als toetssteen om het toekomstige beleid ten gepaste tijde te evalueren. Alle aanbevelingen in dit memorandum worden eveneens onderschreven door de Federatie van de Vlaamse DovenOrganisaties Fevlado, de belangenorganisatie van dove gebarentaligen in Vlaanderen.

De titel van dit memorandum is “Recht op Vlaamse Gebarentaal”. Alles begint bij het recht op informatie over en het recht op verwerven van Vlaamse Gebarentaal. Toch wordt dit recht in Vlaanderen nog steeds niet gegarandeerd en soms zelfs opnieuw in vraag gesteld. Dove baby’s, kinderen en hun (horende) ouders zijn hiervan de dupe. De adviescommissie vindt het waarborgen van het recht op verwerven van VGT door dove baby’s en kinderen dan ook de meest acute prioriteit voor de komende jaren.

Dit memorandum bestaat uit twee delen. Het eerste deel licht Vlaamse Gebarentaal en de Vlaamse Dovengemeenschap kort toe, en geeft achtergrondinformatie over de erkenning van VGT en de oprichting van de adviescommissie. In het tweede deel gaan we in op de beleidsaanbevelingen met betrekking tot  Vlaamse Gebarentaal en bij uitbreiding alles wat de Vlaamse Gebarentaalgemeenschap bezighoudt en aanbelangt.

In dit memorandum proberen we bondig te zijn en schuiven we een aantal aanbevelingen naar voor waar we in de toekomst aandacht voor vragen. Uiteraard is de adviescommissie steeds bereid meer toelichting te verschaffen bij de verschillende onderdelen van dit memorandum.

Namens de voltallige adviescommissie,

Maartje De Meulder
Voorzitter adviescommissie VGT