Werkingsverslag 2012

2012 was het vierde volledige werkingsjaar van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal en meteen ook het laatste jaar van de eerste zittingsperiode. Ook dit jaar werden er op initiatief van de commissie een aantal belangrijke dingen gerealiseerd en/of geadviseerd. In het werkingsverslag 2012 geeft de adviescommissie een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen en evoluties op de verschillende thema’s die op de agenda stonden.

Een belangrijke verwezenlijking was de herziening van de oude “Deontologische code in Welzijn en Werk voor tolk voor doven en slechthorenden” en de naar aanleiding hiervan totstandkoming van de nieuwe “Algemene beroepscode tolken Vlaamse Gebarentaal”. Deze nieuwe beroepscode werd uitgewerkt op advies van en door de adviescommissie in nauw overleg met de belangrijkste belanghebbenden in het veld: de federatie van Vlaamse Dovenorganisaties Fevlado, de tolkenopleidingen (VSPW Gent en CVO Mechelen), KU Leuven, Faculteit Letteren Campus Antwerpen, het CAB en de beroepsvereniging tolken Vlaamse Gebarentaal (BVGT). De tekst zal besproken worden door de drie overheden waarmee het CAB samenwerkt en eens zij deze beroepscode hebben aanvaard, zal ze in 2013 worden verspreid onder de tolken ter ondertekening.

Een andere belangrijke verwezenlijking in dit laatste werkingsjaar was de evaluatie van het decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal. De commissie stelde een aantal wijzigingen voor, voornamelijk met betrekking tot de samenstelling van de commissie (aantal leden en profiel van de leden). De minister van Cultuur gaf in 2012 ook te kennen voorstander te zijn van een evaluatie ten gronde, vanuit een breed perspectief. Daarom gebeurde de evaluatie van het decreet niet alleen door de commissie maar ook door andere belangrijke stakeholders: het Vlaams GebarentaalCentrum (VGTC) en Fevlado, als vertegenwoordiger van de Vlaamse Gebarentaalgemeenschap.

Nog in 2012 ging de commissie naar aanleiding van de reactie van de Vlaamse minister van Media, op het advies van de commissie in 2011, verder in gesprek met de VRT i.v.m. de selectie en opleiding van dove en horende tolken voor het Journaal en Karrewiet.

In 2012 begon verder de uitwerking van de Talennota ‘Samen Taalgrenzen Verleggen’ van Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel. Om deze nota te vertalen naar de praktijk werd door de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) een werkgroep opgericht. Op advies van de commissie werd bekomen dat het vast bureau van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) het aantal dove experten in deze commissie uitbreidde van één naar twee. De commissie uitte ook opnieuw haar bezorgdheid aan het kabinet Onderwijs i.v.m. de reactie van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) op de Talennota.

Het laatste werkingsjaar in de huidige samenstelling gaf tenslotte aanleiding tot een evaluatie van de werking van de commissie zelf. Naar aanleiding van de oproep voor nieuwe kandidaten werd de opdracht van de commissie nog eens duidelijk gesteld. Het ontbreken van een eigen huisstijl werd aangevoeld als een gemis. Hieraan werd in 2012 tegemoet gekomen, en dit jaarverslag is het eerste dat opgesteld wordt in de nieuwe huisstijl van de commissie.

De adviescommissie wenst u veel leesplezier.