Werkingsverslag 2013

2013 was het eerste werkingsjaar van de nieuw samengestelde adviescommissie.

Naar aanleiding van de verkiezingen in mei 2014 werd er besloten om volop in te zetten op het opstellen van een memorandum waarin de commissie de belangrijkste uitdagingen schetste op het vlak van het beleid inzake Vlaamse Gebarentaal en een heel aantal beleidsaanbevelingen formuleerde. We zijn terecht fier op dit memorandum dat ook een belangrijke toetssteen zal zijn voor de evaluatie van de werking van de adviescommissie de komende jaren.

Een ander belangrijk aandachtspunt in 2013 was de profilering en bekendmaking van de commissie zelf. Het memorandum draagt hier uiteraard in belangrijke mate toe bij, maar verder werd er in 2013 ook al een eerste aanzet gegeven tot vernieuwing van de website van de adviescommissie, met als doel de bekendheid van de commissie te verhogen en haar communicatie te verbeteren.

Nog een belangrijke verwezenlijking van de commissie in 2013 was het advies in verband met de wijziging van het decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van Vlaamse Gebarentaal. De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op de samenstelling van de commissie, de opdracht van het kenniscentrum en een aantal schrijfwijzen. De wijzigingen aan het decreet en het uitvoeringsbesluit werden op respectievelijk 28 maart 2014 en 4 april 2014 door de Vlaamse Regering bekrachtigd.

Ook de subcommissies van de adviescommissie leverden goed en waardevol werk rond verwervingsplanning, tolken, media en de juridische status van VGT. Tot slot werd er op het vlak van onderwijs voorbereidend werk gedaan voor 2014.

De commissie is verheugd met al deze verwezenlijkingen en kijkt vol vertrouwen en ambitie naar 2014.

Veel leesplezier.